http://sklep.odkurzacz.net.pl https://sklep.odkurzacz.net.pl
Kategorie

ZESTAWY PROMOCYJNE (16) Gniazda (58) Szufelki automatyczne (29) Akcesoria do sprzątania (42) Retraflex wąż chowany w ścianę (22) HOSE-IN czysty wąż chowany w ścianę (2) Leo Twist wąż zwijany w ścianie (3) Hide A Hose wąż chowany w ścianę (2) Węże ssące (14) Odkurzacze DrainVac (12) Odkurzacze Beam (5) Elementy instalacji (29) Zestawy sprzątające (9) Worki, filtry i zapasowe części (6)

Promocje

AllVac BEAM DrainVac Inne

Regulamin:

 

Rozdział 1.Postanowienia ogólne

 

§1


Sklep internetowy sklep.odkurzacz.net.pl jest własnością "ODKURZACZ" PHU z siedzibą w Legnicy.

 

§2


Sklep "ODKURZACZ" PHU zajmuje się sprzedażą odkurzaczy centralnych oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu.

 

§3


Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Cennik - zestawienie towarów sprzedawanych przez "ODKURZACZ" PHU wraz z cenami. Cennik dostępny jest na stronie internetowej sklep.odkurzacz.net.pl. Ceny w cenniku zawierają już podatek VAT.
Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z "ODKURZACZ" PHU W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży z "ODKURZACZ" PHU w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.
Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży.
Umowa - umowa sprzedaży towarów przez "ODKURZACZ" PHU na rzecz Klienta.
Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).
Ustawa o Ochronie Konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014.
Towar - każda rzecz z zakresu dostępnego w "ODKURZACZ" PHU, która jest przedmiotem sprzedaży przez "ODKURZACZ" PHU Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej sklep.odkurzacz.net.pl.

 

§4


Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów przez "ODKURZACZ" PHU, określa prawa i obowiązki Sklepu "ODKURZACZ" PHU i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

§5


Informacje dotyczące towaru, jego opisu i ceny stanowią propozycję zawarcia umowy sprzedaży. Przed zdecydowaniem o kupnie Klient winien się zapoznać się z informacjami znajdującymi się przy zdjęciu - zawierają one opis właściwości towaru.Rozdział 2. Zawarcie umowy i dostawa towaru

 

§6


Klient zamierzający nabyć towar w Sklepie sklep.odkurzacz.net.pl może złożyć zamówienie w następujący sposób:
- telefonicznie: 600984574
- pocztą internetową sklep@odkurzacz.net.pl
- za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.odkurzacz.net.pl
W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.odkurzacz.net.pl Klient wypełnia formularz zamówienia. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką.
Zamówienie może zostać także złożone przy użyciu systemu zamówień dostępnego po zalogowaniu się; użycie tego sposoby wymaga od Klienta uprzedniego zarejestrowania się w systemie; po zarejestrowaniu się Klient otrzymuje swój Login oraz hasło
Po wypełnieniu formularza Klient potwierdza zamówienie naciskając na przycisk "Zamawiam".

 

§7


Wszystkie prezentowane na stronie internetowej sklep.odkurzacz.net.pl towary są w ciągłej sprzedaży, w razie braku Klient otrzyma odpowiedź.

 

§8


Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny Sklepu sklep.odkurzacz.net.pl. generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu sklep.odkurzacz.net.pl jako oczekujące.
Niezależnie od potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, pracownik Sklepu sklep.odkurzacz.net.pl może zweryfikować telefonicznie dane osoby zamawiającej i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem "ODKURZACZ" PHU a Klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu sklep.odkurzacz.net.pl jako potwierdzone.
Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych Sklep sklep.odkurzacz.net.pl ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
W sytuacjach szczególnych Sklep sklep.odkurzacz.net.pl ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.

 

§9


Zamówienie może być przez Klienta odwołane, jeżeli w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia złoży on telefonicznie pod numer telefonu
600984574 lub za pośrednictwem poczty e-mail oświadczenie o odwołaniu zamówienia.

 

§10


Zamówienia są realizowane przez Sklep sklep.odkurzacz.net.pl w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
Istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru:

a) Poczta Polska
cena nie mniejsza niż: 16,000 PLN,
dostawa (z reguły) w ciągu dwóch dni roboczych

b) Firma Kurierska
cena nie mniejsza niż: 17,00 PLN,
dostawa w ciągu dwóch dni roboczych

c) na terenie Legnicy przy zamówieniu od 100,00 zł dostawa GRATIS.

Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostaną dostarczone Klientowi najpóźniej w ciągu do 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin dostawy towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki.

 

§11


Za zamówiony towar Sklep sklep.odkurzacz.net.pl nalicza cenę według Cennika.
Za zamówiony towar Klient płaci Sklepowi sklep.odkurzacz.net.pl
- przedpłatą - przelewem na konto firmy podane na stronie http://sklep.odkurzacz.net.pl/index.php?do=cennik

 lub na potwierdzeniu zawarcia umowy;
- za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera);
- gotówką w kasie - w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście.

 

§12


Sklep sklep.odkurzacz.net.pl gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją.

 


Rozdział 3. Postanowienia szczególne.

 

§13


W przypadku Klienta będącego Konsumentem z chwilą wydania towaru wraz z elektronicznym potwierdzeniem warunków zawarcia umowy może on odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania zamówionego towaru przesłać je na adres:
a) "ODKURZACZ" PHU ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 59-220 Legnica
b) Email - sklep@odkurzacz.net.pl
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:
- dotyczących towaru - po usunięciu przez Klienta plomb gwarancyjnych
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wzajemne świadczenia ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy pod regulaminem.

 

§14


Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie.
Sklep sklep.odkurzacz.net.pl zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.
Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie.Rozdział 4. Postępowanie reklamacyjne

 

§15


Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres "ODKURZACZ" PHU ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 59-220 Legnica.
Wadliwy towar winien być należycie zapakowany w wraz z dodatkami, które są niezbędne do ustalenia występującego problemu. Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Poczty kurierskiej na adres: "ODKURZACZ" PHU ul. Karkonoska 40/5, 59-220 Legnica.
3. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich złożenia.
4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

 

§16

 

Konto do przelewów    PKO BP 08 1020 3017 0000 2302 0150 3689

 

§17


Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

 

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

Odkurzacz PHU

ul. Kornela Makuszyńskiego 4

59-220 Legnica

  

 

 

Ja/My (*)……………………………………………………………………………………….

niniejszym informuję/informujemy (*) .o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej

usługi (*)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia (*)/odbioru (*) ....................................................................................

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

(*)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………………......

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

…………………………………………………………………………………………………..

Data: ..............................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszyk
Promocje
DrainVac DF1R11 + zestaw akcesoriów MAX, 9m

Cena: 7575,00

Nowości
DrainVac DF1R11 + zestaw akcesoriów MAX, 9m

Cena: 7575,00

©Prawa autorskie 2024. Hosting, Realizacja i Pozycjonowanie NEW MILLENNIUM Sp. z o.o.